Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) határozzák meg a Leskó Books Kft. (4031 Debrecen, Dorottya utca 37., Adószám: 24902865-1-09, Cégjegyzékszám: 09-09-026068) (továbbiakban „Kocsmakerék”) kizárólagos tulajdonában álló, és a Kocsmakerék által üzemeltetett kocsmakerek.hu domainen elérhető, „Kocsmakerék” elnevezésű weboldal (továbbiakban „Weboldal”) felhasználásának feltételeit.

Igénybe vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, aki a Weboldalon regisztrál.

A Weboldalon való regisztrációval az Igénybe Vevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy az Igénybe Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi. A Weboldalt kiskorúak nem használhatják. Amennyiben az Igénybe Vevő a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára.

A Kocsmakerék jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rész vagy új ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra kerül a Weboldalon.


A szerződés létrejötte, tárgya
A jelen ÁSZF szerinti szerződés a Kocsmakerék és az Igénybe Vevő között jön létre akkor, amikor az Igénybe Vevő igénybe veszi a Kocsmakerék szolgáltatását.


A Weboldal működése
A Kocsmakerék közvetítő szolgáltatásként a Weboldalon az általa szerződött partnerek (továbbiakban „Partner”) által felajánlott italokat jeleníti meg a honlapján. A Partnerek által meghatározott italokat a kocsmakerék megpörgetésével sorsoljuk ki. A játékban megnyerhető termékeket nem a Kocsmakerék ajánlja fel, hanem a rendszerbe regisztrált Partnerek. A nyeremény átvétele személyesen történik. A vendéglátó egységeknek jogukban áll megtagadni a nyeremény kiadását, amennyiben a nyertes nem töltötte be a 18. életévét.


Regisztráció
A kocsmakerék megpörgetése a regisztrációs folyamat elvégzésével indítható el.
A regisztráció két módon lehetséges:

Közvetlen regisztráció:
Az oldalon található „Bejelentkezés / Regisztráció” gombra kattintva a felhasználó a működő és valós e-mail-címe, jelszava, majd megerősített jelszava megadása után regisztrálhat.

Regisztráció Facebook útján:
Azon Igénybe Vevők, akik egyúttal a www.facebook.com weboldalon (továbbiakban „Facebook”) is regisztráltak, és elmúltak 18 évesek, jogosultak a Facebook felhasználói profiljuk felhasználásával igénybe venni a Weboldalt. Ebben az esetben a Facebook gombra kattintva az Igénybe Vevő összekapcsolja a Facebook profilját a Weboldallal, amely azt is jelenti, hogy eljárására egyúttal a Facebook általános felhasználói feltételei is érvényesek lesznek.

A Weboldalon történő regisztráció esetén az Igénybe Vevő a Kocsmakeréktől rendszeresen hírlevelet kap, amennyiben regisztrációja során feliratkozott rá. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni.
A regisztráció megerősítése a jelen ÁSZF elfogadásával történik meg az Igénybe Vevő részéről.


A Weboldal használatával kapcsolatos egyéb kérdések
Az Igénybe Vevő a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

Az Igénybe Vevő kifejezetten felelősséggel tartozik a Kocsmakerékkel szemben a Kocsmakerék által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet a Kocsmakeréknek a Weboldal Igénybe Vevő általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

Az Igénybe Vevő a Kocsmakerék előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni. A Weboldal politikai célú felhasználása szigorúan tilos.

Amennyiben a Kocsmakerék tudomására jut bármilyen, az Igénybe Vevő általi szabálytalan és/vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult az Igénybe Vevő regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.

Az Igénybe Vevő tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet.

Az Igénybe Vevő köteles a regisztrált e-mail-címéhez kapcsolódó jelszavát titokban tartani, és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókjához.

A Kocsmakerék a Weboldalon kocsmakerék elnevezésű alkalmazást (továbbiakban „kocsmakerék”) üzemeltet. A kocsmakerék több cikkelyre van felosztva, amelyek a „PRÓBÁLD ÚJRA!”, „SÖR”, „FRÖCCS”, „RÖVID ITAL”, „NEM NYERTÉL” feliratokat tartalmazzák. A Weboldal regisztrált Igénybe Vevői naponta egyszer jogosultak megpörgetni a kocsmakereket, amelynek iránytűje véletlenszerűen megáll a kerék valamely cikkelyén. Amennyiben az iránytű a „SÖR”, „FRÖCCS” vagy „RÖVID ITAL” feliraton áll meg, úgy az a nyeremény illeti meg az Igénybe Vevőt.

A kinyomtatott vagy elektronikus eszközön (okostelefon, tablet, stb.) bemutatott QR-kóddal az Igénybe Vevő a kód érvényességi ideje alatt jogosult az italt beváltani. Az érvényességi idő lejártát követően a kód érvényét veszti, nem használható fel.

A QR-kód felhasználásakor a fizetést megelőzően az Igénybe Vevő köteles értesíteni a Partnert vagy a Partner képviseletében eljáró személyt (pl. pultost) arról, hogy a szolgáltatás ellenértékének megfizetéséhez nyereményét kívánja beváltani.

A nyeremény készpénzre nem váltható. Az Igénybe Vevő a Partnernél csak a kipörgetett nyereményét veheti át, melyre a QR-kódja szól, más italra cserélése nem lehetséges.

A nyeremény nem ruházható át harmadik személyre. Nyeremény esetleges átruházása esetén mind a Kocsmakerék, mind a Partner kizárják felelősségüket az Igénybe Vevő irányába a nyeremény harmadik személy által való jogosulatlan felhasználása miatt.

Amennyiben az Igénybe Vevő e-mail fiókját feltörik, és/vagy a kinyomtatott QR-kódját elveszíti vagy ellopják tőle, a Kocsmakerék ügyfélszolgálatát e-mailben értesítve a kódját újra generáljuk.

A QR-kódok többszörözése, utánképzése, másolása, hamisítása vagy más módon történő jogellenes felhasználása tilos.


Adatkezelés, adatvédelmi szabályok
Lásd Adatvédelmi nyilatkozat.


Jótállás, szavatosság, panaszkezelés
A Kocsmakerék a Weboldalon értékesített nyereményeknél minden esetben közvetítő szolgáltatóként jár el. Azon esetekben, amikor a QR-kódon szereplő szolgáltatás vonatkozásában a Kocsmakerék közvetítő szolgáltatóként jár el, a Partner által értékesített nyereményekért nem tartozik sem jótállási, sem szavatossági kötelezettséggel.

A Kocsmakerék az esetlegesen felmerülő panaszokat a hatályos jogszabályok figyelembe vételével ügyfélszolgálatán kezeli.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
- Telefonon: 06-30/561-6925; 06-30/364-4324
- E-mailen: info@kocsmakerek.hu

A Kocsmakerék tájékoztatja az Igénybe Vevőt, hogy kizárólag az info@kocsmakerek.hu e-mail-címre küldött elektronikus leveleket, illetve a kocsmakerek.hu hivatalos facebook oldalán küldött üzenetet tekinti elektronikus kommunikációnak.
Panaszkezelés és minőségi kifogások kezelése során a Kocsmakerék a fogyasztóvédelmi törvény, a Polgári Törvénykönyv, illetve jelen ÁSZF rendelkezései alapján jár el. A Kocsmakerék a beérkezett panaszokra lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol.


Szellemi tulajdon
A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra a Kocsmakerék, illetve adott esetben Partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, továbbértékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Kocsmakerék előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.
A Kocsmakerék szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.


A felelősség korlátozása
A Kocsmakerék nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért. A Kocsmakerék minden lehetséges eszközzel megpróbálja megakadályozni, hogy a Weboldalt vírusok vagy kártevők támadják meg. A Kocsmakereket nem terheli felelősség az Igénybe Vevő által a Weboldal használata során, az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Az Igénybe Vevő felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért, és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, valamint az internetre történő tartalmak fel- és letöltésére.


Felelősség
A Kocsmakerék a tevékenysége során a pontos, megbízható és hiteles információk közlésére törekszik, azonban a helytelen, hibás tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem tud vállalni.

A Kocsmakerék nem felel továbbá azokért a hibákért, melyek rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkeztek (vis maior), ilyen lehet például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra (hirdetésekre) mutató linkeket is tartalmazhat. Ezeket a linkeket, a Kocsmakerék a Weblapról azonnal eltávolítja, amennyiben azok jogsértő voltáról tudomást szerez. Ezen felül a Kocsmakerék semmilyen felelősséget nem vállal a linkeken keresztül elérhető honlapok tartalmáért.

A Kocsmakerék nem vállal felelősséget a látogatók által elhelyezett tartalmakért (ideértve különösen kommentet, linket). A felelősség az üzenetet és az egyéb tartalmat elhelyező személyt terheli. Amennyiben a Kocsmakerék tudomására jut, hogy valamely vélemény, hozzászólás vagy egyéb tartalom harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a vitatott tartalmat azonnal eltávolíthatja.

A Kocsmakerék nem vállal felelősséget a fiókoknak a látogatók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. Kizárólag a látogató felel a fiókjának illetéktelen használata esetén a Kocsmakeréknek vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

A látogató a Weblapra történő látogatással, és a Weboldalon történő böngészéssel tudomásul veszi, hogy az általa a Weboldalon közzétett tartalom harmadik személyek által megszerezhető, valamint, hogy a Weboldalon megjelenített tartalmak aktualizálására a Kocsmakerék nem köteles, azok a tartalmak a Weboldalon való megjelenéskori állapotot tükrözik.


Cookie (süti) kezelési szabályzat
Weboldalunk folyamatos fejlesztéséhez és méréséhez ún. cookie-kat használunk. Oldalunk látogatásával, a böngészés folytatásával ezt a látogató tudomásul veszi, és kifejezetten egyetért azzal. A cookie-k segítenek bennünket megérteni, hogy hogyan tehetjük még jobbá vagy gyorsabbá a Weboldalunkon való böngészést, kereséseket és egyéb kényelmi funkciókat.
A szolgáltatás igénybevételéhez a cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban (Beállítások menüpont). A cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a Weboldalt kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt munkamenet-azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig kerül tárolásra. A cookie-k használatával kapcsolatosan még több információ ezen az oldalon szerezhető be: www.aboutcookies.org.


Alkalmazandó jog
Jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.


Módosítás
Jelen Feltételeket a Kocsmakerék bármikor jogosult egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosításról a Weboldalon tájékoztatja a látogatókat. A módosítást követően a Weboldal használatával (böngészésével) és a Weblapon hozzászólás közzétételével a látogató elfogadja a Feltételek módosítását.


Irányadó jog
Jelen Feltételekre a magyar jog irányadó.
Hatályos 2017. január 10-től